Verksamheten

 

Familjedaghemmet erbjuder barn 1-6 år en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmamiljö, med små barngrupper.

Daglig inomhus/utomhus lek och möjlighet att under lekfulla former utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga.  

Lugna fridfulla stunder med vila och avslappning erbjuds varje dag.

Verksamheten sker i mitt hem, närområdets lekplatser, grönområden och Årsta skogen m.m.

Verksamheten kännetecknas av trygghet, gemenskap, ansvar, trivsel och respekt.

Vi är tre dagbarnvårdare som samarbeta med 12-18 barn beroende på ålderssammansättningen i grupperna.

Samarbetet är mellan Solrosen, Ekorren (Susanne Winberg) och Pyret (Linda Antai).

 

Alla föräldrar ska känna delaktighet och förtroende för barnens vistelse hos mig. Ett gemensamt ansvar byggs upp genom daglig kontakt med föräldrarna.

Föräldramöten och utvecklingssamtal kommer att erbjudas 1-2 ggr/år och vid föräldrarnas behov.

I den dagliga verksamheten arbetar jag medvetet för att stärka barnens självkänsla.

Jag är en viktig förebild för barnen och förhållningssättet påverkar barns utveckling av förmågan att ta hänsyn till och respektera sina kamrater samt att vara hjälpsam och empatisk gentemot andra. Jag strävar efter att barnen ska känna glädje, trygghet, delaktighet och ansvar.

Barnen uppmuntras till att klara sig själva i vardagssituationer exempel genom att klä på och av sig själva, hjälpa varandra och att lösa mindre konflikter. Ett resultat att klara sig själv stärker barnets självkänsla och självförtroende i att ”Jag kan själv”. Barnen får delta i de flesta vardagssysslor i verksamheten.

Jag bemöter varje barn med positiv uppmärksamhet och respekt för att medvetet stärka ett gott beteende. Jag kommer att motverka mobbing och diskriminering genom att vara en god förebild.

Leken är en stor grund till allt lärande och viktig för hela barnets motoriska, sociala och intellektuella utveckling. I leken stimuleras barns fantasi och de utvecklar kommunikation, empati och respekt och förmåga att samarbeta och lösa problem.

Leken är ett sätt att bearbeta upplevelser och intryck av verkligheten.

Genom exempel bygg lek lär sig barnet matematik och konstruktion.

 

”Lek är livet! Barn älskar att leka och är duktiga på det”.

Barnen får använda sin egen fantasi och ta egna initiativ i leken. Jag håller mig i bakgrunden då leken inte kräver vägledning.

Språket har stor betydelse i samhället, genom ett väl utvecklat språk ökar barnets självförtroende. Språket stimuleras genom den dagliga konversationen, sagostunder, samlingar med sånger, rim, ramsor och planerade teman. Genom vardagliga former lär sig barnen uttrycka sina åsikter och lyssna på varandra. Pedagogiska samtal förs dagligen vid alla rutinsituationer såsom måltider, toalettbesök, påklädning m.m.

Natur och miljö är viktig del i verksamheten. Barnen lär sig värna om naturen, kretsloppet, naturens årsväxlingar och även grovmotoriken stimuleras i naturen. Barngruppen går till en närliggande skog (Årsta skogen) där barnen får småuppdrag av oss pedagoger som t.ex. hitta en kotte, och jämföra kottarna med varandra, vems kotte är minst/störst. Barnen får även tid att leka fritt och klättra i skogen och öva grovmotoriken. 

Barnen har ett stort inflytande och ansvar i den dagliga verksamheten.

Genom att uppmuntra barnen till att stegra sin förmåga att ta ansvar för vad de vill göra som de är duktiga på och är intresserade av, tar barnen egna initiativ till olika aktiviteter och uttrycker sina tankar och åsikter. Barnen kan exempelvis ge förslag på leksaksinköp och är med och väljer aktiviteter.

 ”Alla barn har lika stort inflytande vare sig man är tyst eller högljudd - Pojke eller Flicka.”

Alla föräldrar ska känna delaktighet och förtroende för barnens vistelse hos mig, därför är deras roll mycket viktig för verksamheten. Rutiner och regler är viktigt för barnens trygghet.

Inskolning bedöms efter barnets behov där föräldrarna är med de första dagarna i verksamheten.

Föräldrarna kan följa barnet i verksamheten genom vår fb-sida /dokumentationpärmar som är i form av fotografier, samt den dagliga konversationen mellan dagbarnvårdare och förälder vid hämtning och lämning. Föräldramöten och utvecklingssamtal kommer att erbjudas 1-2 ggr/år och vid föräldrarnas behov. ”Trygga och nöjda föräldrar ger trygga barn!”

När barnets övergång börjar närma sig, nya utmaningar överlämnas ett tryggt barn till respektive verksamhet (förskoleklassen). Samarbetet sker genom samtal med ansvarig och varje barns behov av stöd och stimulans uppmärksammas vilket medför att övergången blir så trygg som möjligt. 

Verksamhetens öppethållande följs av Stockholms stads riktlinjer kl.06.30 - 18.30 vid behov.